SPRAWDZIAN W KLASIE VI - 1 KWIECIE 2015R.

O SPRAWDZIANIE

Zasady ogólne

Sprawdzian w klasie szóstej szko造 podstawowej obejmuje wiadomo軼i i umiej皻no軼i ‎okre郵one w wymaganiach ogólnych i szczegó這wych w podstawie programowej kszta販enia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. j瞛yka polskiego, matematyki i j瞛yka obcego ‎nowo篡tnego. Co istotne, podstaw dla wielu zada z j瞛yka polskiego i matematyki b璠 ‎stanowi造 teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian sk豉da si z dwóch cz窷ci:‎
•    cz窷 pierwsza – obejmuje zadania z j瞛yka polskiego i z matematyki, ‎
•    cz窷 druga – obejmuje zadania z j瞛yka obcego nowo篡tnego.

Szóstoklasista przyst瘼uje do sprawdzianu z jednego z nast瘼uj帷ych j瞛yków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpa雟kiego, niemieckiego, rosyjskiego i w這skiego. Ucze mo瞠 wybra tylko ‎ten j瞛yk, którego uczy si w szkole jako przedmiotu obowi您kowego.‎

Sprawdzian ma form pisemn. Przyst徙ienie do niego jest warunkiem uko鎍zenia szko造 ‎podstawowej, ale nie okre郵a si minimalnego wyniku, jaki ucze powinien uzyska, tote ‎sprawdzianu nie mo積a nie zda.‎

Przebieg sprawdzianu

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Ucze, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przyst徙i do sprawdzianu w tym terminie, przyst瘼uje do niego w czerwcu.‎

Obie cz窷ci sprawdzianu s przeprowadzane jednego dnia. Cz窷 pierwsza trwa 80 minut, ‎a cz窷 druga – 45 minut. Poszczególne cz窷ci sprawdzianu rozdzielone s przerw. Ka盥a ‎cz窷 sprawdzianu rozpoczyna si o godzinie okre郵onej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu , który jest og豉szany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzaj帷ego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎

Na sprawdzian ucze przynosi ze sob wy陰cznie przybory do pisania: pióro lub d逝gopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku cz窷ci pierwszej równie przybory do ‎rysowania: oówek, gumk, linijk, ekierk, cyrkiel i k徠omierz.

Na sprawdzianie nie mo積a korzysta z kalkulatora oraz s這wników. Nie wolno tak瞠 ‎przynosi i u篡wa 瘸dnych urz康ze telekomunikacyjnych.‎

Zadania na sprawdzianie

Zadania z j瞛yka polskiego i matematyki maj form zamkni皻 i otwart. W鈔ód zada ‎otwartych z j瞛yka polskiego znajduje si d逝窺za wypowied pisemna. Zadania z j瞛yka ‎obcego nowo篡tnego maj form zamkni皻. Zadania zamkni皻e to takie, w których ucze ‎wybiera odpowied spo鈔ód podanych. W zadaniach otwartych zdaj帷y samodzielnie ‎formu逝je odpowied. ‎

Przyk豉dowe zadania wraz z rozwi您aniami mo積a znale潭 w:‎

•    informatorze o sprawdzianie
•    przyk豉dowych arkuszach egzaminacyjnych.‎

Zadania z j瞛yka polskiego i matematyki tworz jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z j瞛yka obcego – drugi. Ka盥y arkusz egzaminacyjny zawiera kart odpowiedzi, ‎w której ucze zaznacza odpowiedzi do zada zamkni皻ych.

廝ód這: http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie-em

Wszystkie niezb璠ne informacje o sprawdzianie na: http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left