DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  • Zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • Zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • Nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego za 2015r.;
  • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosk;
  • Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w przypadku pracy dorywczej;
  • Oświadczenie o dochodach osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • Zaświadczenia lub oświadczenia o innych dochodach uzyskiwanych przez rodzinę;

Wniosek  należy podbić w sekretariacie szkoły pieczęcią szkoły z podpisem dyrektora. Należy również wpisać pełną nazwę szkoły, a także podać klasę i pełną nazwę propfilu (np. Klsa 2b Liceum Profilowanego o profilu socjalnym). 

Wniosek należy złożyć do 15 września 2015r.!

Informacja - Jakie dokumenty do stypendium (pobierz)

Wniosek - Stypendium Szkolne (pobierz)

Wniosek - Wyprawka Szkolna (pobierz)