Bezpieczni na drodze [11 październik 2012]

We wrze?niu policjanci z miejscowego posterunku tradycyjnie odwiedzili pierwszaków ze Szko?y Podstawowej w Kluczewsku. Dzieci utrwali?y sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulic?, poruszania si? poboczami i chodnikami. Stró?e prawa przekonywali tak?e do noszenia odblasków. Dzi?ki nim kierowcy mog? ?atwiej zauwa?y? pieszych, szczególnie w pochmurny dzie? lub po zmierzchu. Oczywi?cie nie zabrak?o zaj?? praktycznych na ulicy przy szkole. Pomocny by? tu Kozio?ek, z którym dzieci ch?tnie wspó?pracowa?y. Maskotka sprawi?a, ?e w weso?ej atmosferze mo?na by?o przekaza? wa?n? wiedz? na temat bezpiecznego poruszania si? po drogach. Podczas spotkania ka?dy z uczestników dosta? od policjantów odblaskowe gad?ety. Dzieci podzi?kowa?y i obieca?y ?e b?d? je zawsze nosi?.

A.Herczy?ska

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

200 lat powstania Kocio?a i Parafii w Kluczewsku [24 wrzesień 2012]

19 wrze?nia 2012 r. dzieci z Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego i m?odzie? z Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku zaprezentowa?y inscenizacj? po?wi?con? dwusetnej rocznicy powstania Ko?cio?a i parafii w Kluczewsku. Scenariusz do przedstawienia opracowa?a Pani katechetka Barbara Dumin, dekoracj? sceny przygotowa?a m?odzie? z Publicznego Gimnazjum pod nadzorem Pani katechetki Ma?gorzaty Stró?ykowskiej. Wybrana grupa dzieci i m?odzie?y z spo?ród aktorów szkolnych, tworz?ca schol? parafialn? pod kierownictwem Pani Ma?gorzaty Kowalczyk – mieszkanki wsi Zmar?e upi?ksza?a utworami muzycznymi ca?y wyst?p, ?piewaj?c pie?ni i piosenki religijne przy d?wi?ku gitar. Recytowane teksty odzwierciedla?y dzieje Ko?cio?a i parafii na przestrzeni dwustu lat jego istnienia. Jeden z uczniów Hubert Kubis z klasy VI „b” na instrumencie d?tym – saksofonie zaprezentowa? pi?kny utwór muzyczny pt. „Ojczyzno ma”. Wykonanie to zrobi?o wielkie wra?enie i uznanie na widzach, co zosta?o potwierdzone wielkim aplauzem z ich strony. Zaprezentowane przedstawienie pozwoli?o spo?eczno?ci szkolnej pog??bi? wiedz? o ?yciu Ko?cio?a – wspólnocie parafialnej (kap?anach, mieszka?cach, fundatorach). Pozwoli?o równie? u?wiadomi?, ?e Ko?ció? Chrystusowy przetrwa? mino trudnych okresów dziejowych, dzi?ki silnej wierze naszych ojców. Dzieci i m?odzie? do akademii przygotowywa?y Panie katechetki, w tym opraw? muzyczn? Pani Ma?gorzata Kowalczyk, której serdecznie dzi?kujemy za wielkie oddanie i zaanga?owanie w ?ycie naszej parafii i szko?y.

Opracowa?a: Barbara Dumin

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Wakacje, wakacje... [20 wrzesień 2012]

Wyjazd nad morze odby? si? po raz kolejny do miejscowo?ci Rowy. Pomimo, ?e przejazd trwa? dosy? d?ugo, dzieci wysiad?y w dobrych humorach i bez oznak zm?czenia. Po zakwaterowaniu w o?rodku „Albatros” i obfitej kolacji poszli?my ca?? grup? przywita? Ba?tyk. Dzi?ki przepi?knej pogodzie pobyt przebiega? pod znakiem zwiedzania atrakcyjnych miejsc, pla?owania, po??czonego z zabawami g?ównie sportowymi. Najwa?niejsze dla dzieci by?y k?piele w morzu, które odbywa?y si? zawsze pod czujnym okiem ratowników i wychowawców. Nasi wychowankowie z rado?ci? i zaanga?owaniem wzi?li udzia? w konkursie na najciekawsz? budowl?, rze?b? z piasku. Pierwsz? wypraw? by? rejs statkiem pirackim po Ba?tyku, którym wyp?yn?li?my z portu w Ustce. Tego dnia pogoda by?a pi?kna, cho? morze niespokojne. Atrakcj? okaza?y si? równie? bunkry Bluchera zbudowane przez Niemców na prze?omie 1938 i 1939 roku. Ciekawa cho? dla niektórych ci??ka wycieczka odby?a si? do Czo?pina na ruchome wydmy. Wszyscy czuli si? jak na pustyni-wsz?dzie piasek. Przeszli?my oko?o 10 kilometrów. Widoki by?y jednak tak pi?kne, ?e zupe?nie nie odczuli?my zm?czenia. Tego dnia zwiedzili?my jeszcze muzeum przyrodnicze S?owi?skiego Parku Narodowego w Smo?dzinie oraz latarni? morsk? w Czo?pinie– po?o?on? na najwy?szej zalesionej wydmie w lesie nadmorskim. Z góry podziwiali?my pi?kne okolice. W drodze powrotnej zatrzymali?my si? w cudownym Toruniu, aby poczu? zapach pierniczków i z pomoc? przewodnika zobaczy? najciekawsze miejsca. Siedem dni min??o w zawrotnie szybkim tempie. Ka?dy z uczestników wyró?niony zosta? pami?tkowym dyplomem oraz nagrod? za udzia? w wakacyjnych konkursach. Dzieci wraca?y do domów z g?ow? pe?n? mocnych wra?e?, wspomnie?, prze?y? oraz z walizkami pe?nymi pami?tek znad morza. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? w galerii.

Organizatorzy

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Na boisku Orlika grali ch?opcy [18 wrzesień 2012]

Podczas rozgrywanych wczoraj na boisku Orlika we W?oszczowie turnieju pi?ki no?nej ch?opców klas pi?tych i m?odszych, nasz zespó? w sk?adzie: Szostkiewicz Jakub, Twardowski Ernest, Kapu?ciak Damian, Grot Szymon, Domoradzki Tomasz, Pikulski Micha?, Strychalski Micha?, Szczukocki Norbert, Walasek Szymon, Borkowski Kajetan, wywalczy? III miejsce graj?c z zespo?ami z SP 1 W?oszczowa, SP Czostków, SP Secemin.

Wyniki:
SP Kluczewsko - SP 1 W?oszczowa 0:3
SP Kluczewsko - SP Czostków 1:1
SP Kluczewsko - SP Secemin 5:0

Na zako?czenie turnieju, organizator wr?czy? ch?opcom dyplom oraz koszulki z logo Orlik 2012. Zdj?cie w galerii.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

III Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska [13 wrzesień 2012]

12 wrze?nia 2012 roku uczennice ZPS z Kluczewska uczestniczy?y w III Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska. Na Orliku przy ZSP im. S. Staszica nasz zespó? w sk?adzie: Glanda Zuzanna, Stró?ykowska Karolina, Rak Monika, Wróbel Patrycja, Borkowska Julia, Ludynia Monika, St?pie? Wiktoria i Szymczyk Karolina, rywalizowa? z reprezentacjami szko?y z Bukowej, Konieczna i W?oszczowy.

Wyniki turnieju przedstawiaj? si? nast?puj?co: I miejsce W?oszczowa, II miejsce Konieczno, III miejsce Kluczewsko, IV miejsce Bukowa.

Po zako?czonych zmaganiach sportowych wszystkie zespo?y otrzyma?y pami?tkowy dyplom, a ka?da z zawodniczek pami?tkow? koszulk?. Zdj?cie w galerii.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

?wiadectwa z czerwonym paskiem [29 czerwiec 2012]

Poni?ej przedstawiamy list? uczniów wyró?nionych ?wiadectwem z czerwonym paskiem, których ?rednia wynios?a 4,75 lub wi?cej.

Klasa VI
Krzysztof g?sior, Wiktoria Prokop, Izabela Staszczyk, Wojciech Szczepanik, Patrycja ?piechowicz.

Klasa Va
Hubert Kubis, Kamila W?udzik, Kacper Jamróz.

Klasa Vb
Krzysztof Borkowski, Przemys?aw Pocz?tek, Daria Bugajniak, Hubert Szymczyk, Magda Dumin, Joanna Piskorek.

Klasa IVa
Sara Szostkiewicz, Monika Rak, Bartosz Piotrowski, zuzanna Glanda, Patrycja Wróbel, Szymon Walasek, Kamila Pachuchowska.

Klasa IVb
Julia Borkowska, Monika Ludynia, Oliwia Szymczyk, Wiktoria St?pie?.

Nagrod? Wójta Gminy Kluczewsko otrzyma? Wojciech Szczepanik za najlepsz? ?redni? w szkole 5,27

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom ?yczymy mi?ych i udanych WAKACJI :)

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Wykaz podr?czników na rok szkolny 2012/13 [26 czerwiec 2012]

Na stronie Artyku?y/Dokumenty zamieszczony zosta? wykaz szkolnych podr?czników dla klas I - VI jakie bed? obowiazywa? w ZPS Kluczewsko na rok szkolny 2012/13. Wykaz mo?na równie? pobra? ze strony Pobierz i wydrukowa?.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

III miejsce w Koniecznie... [18 czerwiec 2012]

Reprezentacja Ch?opców Zespo?u Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku zaj??a III miejsce w XIII edycji Turnieju Pi?ki No?nej O Puchar Dyrektora Szko?y Podstawowej w Koniecznie. W turnieju wyst?pi?o 5 dru?yn: ZPS Kluczewsko, ZPS Komorniki, SP Nag?owice, SP Krasocin i SP Konieczno. Wyniki zawodów przedstawiaj? si? nast?puj?co: Krasocin – Komorniki 3:0, Nag?owice – Kluczewsko 1:2, Krasocin – Konieczno 1:0, Komorniki – Nag?owice 0:4, Kluczewsko – Konieczno 0:2, Krasocin – Nag?owice 5:2, Komorniki – Kluczewsko 0:3, Nag?owice – Konieczno 1:1, Krasocin – Kluczewsko 0:0, Komorniki – Konieczno 0:3. Gole dla ZPS Kluczewsko zdobyli: Wojciech Szczepanik 3 i Piotr ??czek 2. Piotr ??czek zosta? wybrany Najlepszym Pi?karzem Turnieju.

Tabela Ko?cowa:

1. SP Krasocin

10 pkt.

9-2

2. SP Konieczno

7 pkt.

5-2

3. ZPS Kluczewsko

7 pkt.

5-3

4. SP Nag?owice

4 pkt.

8-8

5. ZPS Komorniki

0 pkt.

0-13

ZPS Kluczewsko w turnieju wyst?pi? w sk?adzie: Adrian Dudek, Mateusz Cisowski, Artur Stró?ykowski, Hubert Wolniewicz, Piotr ??czek, Wojciech Szczepanik, Bart?omiej Dumin, Zbigniew Wolniewicz, Krzysztof Borkowski, Sebastian Wicik, Kajetan Borkowski. Opiekun – Tomasz D?bowski

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Kacper Jamróz Mistrzem Ligi Rowerowej [18 czerwiec 2012]

Kacper Jamróz z klasy Va zosta? zwyci?zc? II edycji Szkolnej Ligi Rowerowej w Roku Szkolnym 2011/2012 w ZPS Kluczewsko. Kacper powtórzy? wynik z zesz?ego roku, gdzie tak?e zosta? zwyci?zc?. Uczestnicy wyst?puj?cy w Lidze rywalizowali na rowerowym torze przeszkód sk?adaj?cym si? z nast?puj?cych przeszkód: slalom, przedmiot do przewo?enia, ?mijka, równowa?nia, rynna, ?ezka, tunel z desek i zatrzymanie w miejscu – „stop”. Klasyfikacja Sezonu 2011/2012 przedstawia si? nast?puj?co: 1. Kacper Jamróz – 99 pkt., 2. Piotr ?aczek – 101 pkt., 3. Wojciech Szczepanik – 103 pkt., 4. Adrian Dudek – 159 pkt, 5. Sebastian ??czek – 180 pkt. Zwyci?zca Ligi Rowerowej podczas Uroczystego Zako?czenia Roku Szkolnego otrzyma Statuetk? Mistrza oraz z?oty medal, II i III miejsca zostan? uhonorowane medalami.

Poleć tego news'a: Poleć na Facebook Poleć na Twitter Poleć w Google+

Statystyki:
Wszystkich news'ów: 1,029 | Wszystkich kategorii: 1 |
Najnowszy news: Patriotyczny rajd ro... | Najczęściej czytane: Przekaż 1% podatku [51791]